Διαδικασία αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης για μια εγκατάσταση Net-metering, είναι όμοια με αυτήν για τα "Φωτοβολταϊκά σε Στέγη". Ξεκινάει με την υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προς τον πάροχο (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος ελέγχει εάν καλύπτονται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις και καταθέτει την προσφορά του.

Αναλυτικά, τα βήματα που απαιτούνται για την αδειοδότηση μιας εγκατάστασης Net-metering, καθώς και τα σχετικά προβλεπόμενα έντυπα, είναι:

Βήματα για την αδειοδότηση από την αίτηση έως τη σύνδεση:


⦁ Αίτηση Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).


⦁  Προσφορά Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός μηνός.Η προσφορά αυτή ισχύει για 3 μήνες.


⦁ Αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης και αίτηση κατάρτισης της  Σύμβασης Σύνδεσης.


⦁ Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εντός 15 ημερών από την αίτηση, με καταβολή του συμβατικού κόστους.


⦁ Εγκατάσταση των μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός μηνός από την  υπογραφή της Σύμβασης.


⦁ Υποβολή αιτήματος κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού


⦁ Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.


⦁ Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, με υποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων.


⦁ Τηλεφωνική ειδοποίηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, για την ημερομηνία ελέγχου της      εγκατάστασης.


⦁ Έλεγχος και Ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

         Σχετικά έντυπα και πληροφορίες:


         

         Αίτηση Σύνδεσης (με οδηγίες για τα προβλεπόμενα έγγραφα)

         Υπεύθυνη Δήλωση Πελάτη-Μηχανικού


         Αίτηση Κατάρτισης Σύμβασης Σύνδεσης


         Σύμβαση Σύνδεσης


         Αίτηση Ενεργοποίησης


         Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ - Ηπειρωτική χώρα και διασυνδεμένα νησιά

02.05.2020